Informatie

AANMELDEN ALS NIEUW LID

Wilt u zich aanmelden als nieuw lid van OKK? Vraag de leiding naar het inschrijfformulier.

U bent altijd van harte welkom om een proefles bij te komen wonen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Gymnastiekvereniging O.K.K. ’s-Gravenzande
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met de gymnastiekvereniging O.K.K. te ’s-Gravenzande. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Leden dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van O.K.K., de statuten van O.K.K. en overig gestelde regels van O.K.K. en de KNGU.
Artikel 1 Inschrijving, opzegging en adreswijzigingen
1. Inschrijving geschiedt voor het gehele seizoen. Door inschrijving is het lid verplicht het volledige lesgeld te voldoen.
2. Een seizoen loopt vanaf 1 september tot en met 31 augustus. De contributie wordt berekend van 1 september tot 1 juli.
3. Vindt een inschrijving gedurende het contributiejaar plaats, dan wordt het resterende aantal maanden lidmaatschap van het contributiejaar en de inschrijfbijdrage in rekening gebracht.
4. Opzeggingen dienen voor 30 juni bekend te zijn bij de ledenadministratie. Is te laat opgezegd, dan is de volledige contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd.
5. Opzeggingen tijdens het contributiejaar zijn mogelijk. Er wordt echter geen restitutie van de betaalde contributie gegeven.
6. Opzeggingen worden schriftelijk bij de ledenadministratie gedaan via het opzegformulier op www.okk-s-gravenzande.nl of via leden@okk-s-gravenzande.nl. Via de leiding opzeggen is niet mogelijk.
7. Tussentijdse leswijzigingen of extra/andere lesuren zijn na overleg met en tussen leiding van (beide) groepen mogelijk.
8. Adreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na verhuizing schriftelijk zijn door geven aan de ledenadministratie (leden@okk-s-gravenzande.nl).
Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
1. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de contributie voor het nieuwe contributiejaar vastgesteld.
2. Voor betaling van de contributie ontvangen de leden een factuur. Voor de betaling van de factuur dienen de aanwijzigen op de factuur opgevolgd te worden.
3. De contributie moet binnen 30 dagen na dagtekening van de factuurdatum op rekening NL91INGB0000004493 op naam van Gymnastiekvereniging O.K.K. zijn ontvangen. Bij de betaling dient het lid het factuurnummer te vermelden.
4. In overleg, is het mogelijk om in termijnen te betalen. Het lid moet in dit geval contact opnemen met de ledenadministratie via leden@okk-s-gravenzande.nl.
5. 30 dagen na dagtekening van de factuurdatum is het lid, bij niet-betaling, van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
6. Is de contributie 30 dagen na dagtekening niet ontvangen, dan ontvangt het lid een aanmaning verhoogd met € 5,00 kosten. Wordt de contributie, na daartoe aangemaand te zijn, niet betaald, dan kan O.K.K. de vordering uit handen geven aan een incassobureau/deurwaarderskantoor. Het lid zal dan, na een aanmaning te hebben ontvangen, ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Alle te maken proceskosten komen eveneens voor rekening van het lid.
7. O.K.K. heeft het recht om bij het uitblijven van de betaling na aanmaning, het desbetreffende lid uit te sluiten van de lessen.
Artikel 3 Lessen
1. De lessen vinden elke week plaats, met uitzondering van de schoolvakanties en de week voorafgaand en na afloop van de zomervakantie. De startdatum na de zomervakantie wordt via een advertentie in de krant ’s-Gravenzander en via de website (www.okk-s-gravenzande.nl) bekend gemaakt.
2. Vanaf 15 minuten voor de les is het mogelijk om de kleedkamers te betreden. Bij aanvang van de les hoort het lid in de zaal aanwezig te zijn.
3. Ieder lid dient gepast gekleed deel te nemen aan de lessen.
4. Voor wedstrijden gelden aangepaste eisen voor de kleding. De leden van de selectie-groepen dragen het door O.K.K. aangeschafte verplichte pakje. De leden van de recreatie-gymgroepen moeten zelf het verenigingspakje/pak aan schaffen. Zonder dit pak mogen deze leden niet meedoen aan wedstrijden. Voor wedstrijden moeten de turnschoentjes wit zijn. Blote voeten mag uiteraard ook. Voor leden van de selectie-groepen zijn diverse wedstrijden verplicht.
5. Op de leden van de selectie-groepen zijn aanvullende uitgangspunten van toepassing. Deze uitgangspunten worden aan het begin van elk seizoen aan de leden van de selectie uitgedeeld.
6. Toestellen mogen alleen betreden worden met blote voeten of daarvoor geschikte turnschoentjes.
7. Tijdens de lessen is het niet toegestaan sieraden te dragen. Haren zitten vast in een staart of vlecht.
8. Tussentijdse bezoeken van ouders / wettelijk vertegenwoordigers tijdens lessen wordt niet gewaardeerd, tenzij het om een open les, gymmiedag, andere activiteit in de les of bestuursbezoek gaat.
9. Bij ziekte of andere reden van afwezigheid, geeft het lid aan de leiding doorgeeft dat hij/zij niet aanwezig zal zijn bij de les.
10. Leden horen te allen tijde de aanwijzigen van de leiding op te volgen.
Artikel 4 Toestemming foto’s en andere beeldopnames
1. Door het tekenen van het inschrijfformulier heeft het lid toestemming gegeven voor het tijdens de lessen, cursus, demonstraties, activiteiten etc. maken van foto’s en/of andere beeldopnames waarop het lid en ouders/wettelijk vertegenwoordigers te zien zijn.
2. Deze foto’s en/of andere beeldopnames mogen door O.K.K. voor promotionele doeleinden worden gebruikt en geplaatst op onder andere de website en social media.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. O.K.K. is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die plaatsvindt op de locaties waar O.K.K. haar werkzaamheden uitvoert of activiteiten organiseert, tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens O.K.K. die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van O.K.K. als lesgever dient te worden betracht.
2. Evenmin is O.K.K. aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les, wedstrijd of activiteit etc door het niet in acht nemen van de aanwijzingen van O.K.K. en de leiding.
Artikel 6 Risico-acceptatie
1. Het lid is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van het turnen. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens of na afloop van het bijwonen van een les en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling.
2. Het lid neemt deel aan de lessen voor eigen rekening en risico.
Artikel 7 Verzekeringen
1. Ieder lid dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. O.K.K. adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen, de zaal of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
3. Ongeacht het feit dat O.K.K. zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt ieder lid eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.
Artikel 9 Slotbepalingen
1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse Recht van toepassing. De Nederlandse rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

CONTRIBUTIE

 

De contributie voor de verschillende lesuren bedraagt per jaar:

Seizoen 2018 / 2019
Leden t/m 16 jaar OKK-deel Cumulatief KNGU-deel Totaal
1e lesuur 100% 120,00 120,00 21,40 141,40
2e lesuur 75% 90,00 210,00 21,40 231,40
3e lesuur 58% 70,00 280,00 21,40 301,40
4e lesuur 38% 45,00 325,00 21,40 346,40
5e lesuur 25% 30,00 355,00 21,40 376,40
6e lesuur 23% 27,50 382,50 21,40 403,90
7e lesuur 21% 25,00 407,50 21,40 428,90
Seizoen 2018 / 2019
Leden 17 t/m 63 jaar OKK-deel Cumulatief KNGU-deel Totaal
1e lesuur 100% 155,00 155,00 26,20 181,20
2e lesuur 74% 115,00 270,00 26,20 296,20
3e lesuur 58% 90,00 360,00 26,20 386,20
4e lesuur 37% 57,00 417,00 26,20 443,20
5e lesuur 23% 36,00 453,00 26,20 479,20
6e lesuur 22% 34,00 487,00 26,20 513,20
7e lesuur 21% 32,00 519,00 26,20 545,20
Seizoen 2018 / 2019
Vanaf 64 jaar OKK-deel Cumulatief KNGU-deel Totaal
1e lesuur 100% 130,00 130,00 26,20 156,20
2e lesuur 73% 95,00 225,00 26,20 251,20
3e lesuur 58% 76,00 301,00 26,20 327,20
Winterleden 6 maanden
17 t/m 63 jaar 90,00 26,20 116,20
vanaf 64 jaar 77,00 26,20 103,20
Ouder & Kind gym
Losse les 4,00
Strippenkaart 5 lessen 17,50
Strippenkaart 10 lessen 35,00

Bij de ouder & kind/peuter gym wordt er gewerkt met strippenkaarten. Per les is het 1 strip per kind.
STRIPPENKAART VOOR OUDER & KIND GYM

Het tarief per strip, dus per gevolgde ouder & kind/peuter les, bedraagt € 4,00 voor het seizoen 2018/2019.
Er is keuze uit:

een strippenkaart voor 10 lessen ad € 35,00
een strippenkaart voor   5 lessen ad € 17,500
Een losse les kost € 4,00.

Wij verzoeken u de strippenkaarten of losse lessen met gepast geld aan de leiding te betalen bij aanvang van de les.

Lessen op eigen risico.

Heeft u vragen, mail naar
Renate van Klaveren; leden@okk-s-gravenzande.nl

LID WORDEN MIDDELS KINDPAKKET:

Het Kindpakket is een idee van de gemeente Westland. Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Jouw gemeente vindt het belangrijk dat jij mee kan doen aan leuke dingen zoals sporten, schoolreis, of muziekles. De gemeente Westland helpt gezinnen die geen of weinig geld hebben voor leuke dingen. Je ouder(s) kunnen het Kindpakket voor jou aanvragen zodat jij kunt meedoen.

Voor meer informatie: https://kindpakketwestland.nl/

WEDSTRIJDEN

Als uw kind aan een regiowedstrijd mag deelnemen, wordt u vooraf geïnformeerd over de datum en de verschuldigde bijdrage aan het inschrijfgeld.
Het volledige inschrijfgeld moet door ons vooraf betaald worden aan de regio en bij afzeggingen krijgen wij dit niet retour.  Het exacte tijdstip waarop uw kind aanwezig moet zijn, horen wij vaak pas 1 of 2 weken voor de wedstrijd.
Wilt u hier rekening mee houden als u uw kind toestemming geeft om mee te doen met een wedstrijd.

VAKANTIE’S

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen turnlessen.

Met de zomervakantie stoppen we 1 week eerder en beginnen we ook weer 1 week later.

JUBILARISSEN BIJ OKK

Bij OKK worden leden die 25, 40, 50, 60, 75, 80 of 90 jaar ononderbroken lid zijn jaarlijks tijdens de Algemene ledenvergadering gehuldigd.
Voor de jeugd maken wij een uitzondering en worden leden onder de 17 jaar die 10 jaar ononderbroken lid zijn van OKK ook gehuldigd.

OPZEGGING

Opzegging dient te geschieden middels het opzeg formulier bij de ledenadministratie, 2 maanden voordat de contributietermijn verloopt. D.w.z. uiterlijk 30 juni. Bij opzegging bent u verplicht tot en met 31 augustus contributie te betalen.
Bij niet tijdige opzegging bent u voor de opvolgende termijn (volledige) contributie verschuldigd. Teruggave van gedeelten van contributie zal niet plaatsvinden.
Opzeggen? Klik op het Opzegformulier.

3 reacties

  1. Pieter buitelaar schreef:

    Wat buetekent okk ???????

  2. Dini van den Berg schreef:

    Bedankt bestuur en Thea ,dat ik tot erelid ben benoemd!
    Al 56 jaar met veel plezier naar de gym en les gegeven bij zo’n fijne vereniging.
    Dini van den Berg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *