Historie

1909 Historie Gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kunst

Keurig met de hand geschreven en stipt bijgehouden notulen vertellen over de geboorte en levensloop van de vereniging: “Oefening Kweekt Kunst”. De vereniging is in 1909 voortgekomen uit: “Volksweerbaarheid”, waar het een onderafdeling van was.
De heer B. Sibbes was de eerste voorzitter, secretaris was toen de heer M. v.d. Wel die destijds niet kon vermoeden, dat hij het 60 jarig jubileum zou meemaken in 1969. De eerste, die de kas beheerde was penningmeester B. van Staalduinen.

De leden, dertig jongens tussen de 15 en 26 jaar droegen toen een zwarte broek, witte “frokkies” en hoge laarzen en ze hadden geen flauw idee wat gymnastiek eigenlijk was…
maar ze stonden altijd klaar om enige afwisseling in de oefeningen te brengen door een onderling knokpartijtje.
In 1910 werd een direkteur uit Den Haag benoemd en de heer J. v.d. Ende werd aangesteld om het gymlokaal schoon te houden. Als vergoeding werd hij vrijgesteld van contributiebetaling. Voorzitter Sibbes zag er kennelijk geen brood in, want hij bedankte na nog geen jaar en de heer A. van Dijk werd zijn opvolger. Een voortdurende ergernis bleef echter de slechte opkomst der leden bij de vergaderingen. Zo kon in 1912 de vereniging zich in een gunstige financiële toestand verheugen, maar de morele toestand was beklagenswaardig!
Het bleek, dat de leden meer voor de danszaal dan voor de gymzaal voelden! Het bestuur kromp in tot 5 personen. Iedereen had zijn handen vol aan zijn dagelijkse werkzaamheden en wie de notulen leest kan slechts verbaasd staan, dat de leden en het bestuur zo hardnekkig hun zuinig uitgespaarde vrije uurtjes aan OKK bleven offeren.! Zo kan men lezen, dat “J. Boekestein het te druk had en J.H. Varekamp door de drukte steeds te laat kwam op de vergaderingen”. Toch werd er jaarlijks een grote uitvoering gehouden. Het jaar 1912 sloot met 16 leden en 75 donateurs.

Het nieuwe jaar, 1913, begon met een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris. Langzaam ging de club vooruit: meer geld, meer leden en een eerste plaats gehaald bij een gewestelijke uitvoering in Brielle.
’s-Gravenzande vierde het eeuwfeest en op het Marktplein gaf OKK een gymnastiekdemon-stratie. Wel een goede propaganda, maar toch keek menige ’s-Gravenzander hoofdschuddend naar dat armen- en benengezwaai; men vond het maar nutteloos gedoe!
De vereniging ontving de Koninklijke onderscheiding en het jaar daarna kregen ook de meisjes zin om te oefenen.

Er werd een meisjesafdeling opgericht. In Schiedam en Leiden hielden de turners bij uitvoeringen de naam van OKK hoog. En weer was ’s-Gravenzande verbaasd: De vereniging ging in de open lucht turnen op een weiland, dat royaal aan OKK aangeboden werd.
In 1918 zijn er 77 leden en werd een damesafdeling opgericht. De 12 turnsters droegen een blauwe rok met witte bloes en bij een uitvoering werd er een kwiek petje opgezet.
In dit jaar kreeg OKK voor het eerst in zijn bestaan subsidie: wel f 200,–. Trouwens over
de medewerking van het gemeentebestuur was men altijd goed te spreken.
In 1922 kwam een sportleraar van de Haagse Politie de club versterken. Tien jaar lang trainde hij OKK

We belanden nu in het jaar 1934. Een jaar om nooit te vergeten. Er werd namelijk een stuk grond gekocht op de hoek van de Pompe van Meerdervoortstraat en deKasteelestraat en daar werd een eigen oefengebouw neergezet. Een jarenlange wens van OKK was vervuld. De verenging telde toen 190 leden en vierde juist haar 25 jarig bestaan. Dit was reden om voorzitter Varekamp de medaille van verdienste op te spelden en H.J. Troost tot erelid te benoemen omdat hij één van de felste strijders voor het nieuwe gebouw was. De werkers van het eerste uur kunnen trots terugzien op de weg, die de vereniging “Oefening Kweekt Kunst”
afgelegd heeft. Een weg, die velen voorbereid hebben, van wie echter niet alle namen opgesomd kunnen worden. In 1934 werd ook J. Winkelman, lid sinds 1919, in het bestuur gekozen.

In 1939 kwam men in spoedvergadering bijeen waar de mededeling gedaan werd, dat het geliefde oefenlokaal voor de kustartillerie gevorderd werd. Voorzitter Varekamp wist echter gedaan te krijgen dat dit niet doorging. Men kon blijven gymmen en de artillerie kreeg geen kans. In het oorlogsjaar 1942 bereikte het ledenaantal een ongekende hoogte: 303 turners/sters. Aan het eind van de oorlog telde OKK 415 leden.
In het jaarverslag over 1952 wordt vastgesteld, dat de kolenrekening véééél te hoog is en in dat van 1953 gonst het van de aktiviteiten van de dames, heren en jeugd van OKK Zes jaar later wordt het 50-jarig bestaan gevierd met een grote jubileumuitvoering in de veilinghal en de vereniging kreeg een blauw-gele vlag aangeboden. Zo werd langzamerhand ook de Heenweg rijp voor wat gymnastiekoefeningen en op 1 november 1963 werd op verzoek van het gemeentebestuur, een onderafdeling opgericht van OKK

Het jaar 1969: Weer een jubileum. Dit feest wordt gevierd met welgeteld 730 leden. Het oudste lid is dan 64 jaar. Er zijn zes afdelingen speciaal voor de huisvrouwen, er zijn ook kleuterafdelingen maar de jeugd van 17 tot 25 jaar heeft van allen eigenlijk het minst interesse om te turnen. Vooral door de ritmische afdelingen voor dames is het ledenaantal weer omhoog gegaan. De wedstrijden waaraan men deelnam, zijn legio. Er werden sport- en kunstdagen georganiseerd. Bij de bondswedstrijden ontbrak men niet. Er werd aan internationale wedstrijden te Brussel en Oostende deelgenomen. Men liet de Zwitsers zijn beste kunnen zien. OKK kent geen stilstand. De zestigjarige vereniging is gezonder en fitter dan ze in haar jeugd ooit geweest is. Met een receptie, grote feestuitvoering en sokkenbal voor de jeugd is het 60-jarig bestaan gevierd.

1984: Het jaar van 75 jaar O.K.K maar ook het jaar van Jochem Winkelman: Vijftig jaar voorzitter van OKK Turnen vond hij een van de mooiste sporten die er is. Het komt allemaal op jezelf aan. Als een oefening niet direct lukt, dan moet er keihard worden getraind. Dat kweekt doorzettingsvermogen. Maar je moet kinderen niet verder laten gaan dan ze fysiek aankunnen. Het gaat om de sport en de ranglijst is van minder belang. OKK mag als zeer vooruitstrevend te boek staan, al vanaf het begin van het bestaan neemt het op zondag categorisch niet deel aan wedstrijden.
Van Burgemeester Ekkers ontving OKK een Koninklijke Erepenning. Noch de burgemeester noch secretaris G. Koorevaar kon zich herinneren iets dergelijks ooit in Zeist of ’s-Gravenzande te hebben meegemaakt.

1989: “Tachtig jaar en nog springlevend” is de aanhef van een krantenartikel in de ’s-Gravenzander. Op 11 november werd dit gevierd met een spetterende show in de Westland hal. Bergen werk en stapels voorbereidingen waren voorafgegaan aan deze viering, maar het was het allemaal wèl waard. Zeker 750 kijkers trokken naar de Westlandhal, die mudvol zat!
Extra tafels en stoelen moesten worden aangesleept. Ook burgemeester Ekkers genoot met volle teugen en na afloop bedankte hij spontaan OKK voor de geleverde inspanning en de door hem genoten ontspanning! Het thema van deze uitvoering was Winter. Om dat te onderstrepen was er een winters decor geschapen met sneeuwpoppen en sneeuwbergen van piepschuim. Maar goed dat het geen echte sneeuw was, want door de snel stijgende temperatuur in de hal hadden die het hele programma niet volgemaakt.
Na afloop slaakte men een zucht van verlichting want het is best wel drie tot vier maanden intensief oefenen geweest. Nu kon er weer wat anders gedaan worden op de les. Apekooien b.v. Even lekker de zinnen verzetten. Met 400 leden is OKK zeker niet de kleinste vereniging in ’s-Gravenzande. Opvallend slecht bezet is de groep 16 -20 jaar. Evenals bij de jongens en de heren. Bij het stijgen der leeftijd neemt het aantal leden weer toe.

Inmiddels belanden we in het jaar 1999: OKK bestaat 90 jaar. Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren zij voor hun leden een grandioos feestjaar! Onder leiding van voorzitter Thea v.d. Beukel is het hele bestuur al geruime tijd bezig met de voorbereiding. De circa 650 leden kunnen elke maand een evenement verwachten. In januari is begonnen met een American Dance Day, gevolgd door een peuter-kleuterfeest in februari.
In maart was de afdeling turnen aan de beurt: elke les werd een feest-wedstrijd-les.
In april werd door de jazz-dans afdeling een demonstratie gegeven op het Marktplein. In mei kwam de jeugd van 12-18 jaar aan de beurt: Een Tiener Gym- en Dans dag. In juni een fietstocht voor de volwassenen met koffie en lunch en varen over de Zuidhollandse wateren.
In augustus is de familie-spektakeldag in en om het sportpark/zwembad/MFC. Een dag vol met sport, spel en spanning. In oktober 3x een kampeerdag/nacht in de Antoniushoeve in de herfstvakantie. Dan in november de uitvoering: een middag- en avond voorstelling, waarbij ook het nieuwe tenue geshowd zal worden. En tot slot: een officiële receptie in november waarbij ook een aantal jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet werden.

In april 2000 werd door OKK het 700ste lid begroet: Cindy Fieret. Zij ontving van de voorzitter een gympakje en een aardigheidje om thuis sportief mee bezig te zijn. De groei van OKK zit weer in alle afdelingen, maar vooral de jeugd is zeer goed vertegenwoordigd. Nu met zo’n 500 jeugdleden tegenover 200 volwassenen, heeft OKK in het achterhoofd: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Alleen het behouden van de jeugd is vaak een moeilijke zaak. Wij zijn heel trots op dit ledenaantal en zolang OKK nog niet uit zijn jasje groeit zijn nieuwe leden van harte welkom.
Een aantal jaren zijn de leden zeer actief in de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Hierdoor is OKK in staat geweest een aantal nieuwe toestellen aan te schaffen: een springpaard, een springplank, een dikke mat, de flikflakker en wat klein materiaal zoals hoepels.

Nu zijn we aangekomen bij het jaar 2004:
95-jarig OKK schittert in magische jubileum uitvoering.
Zaterdag 19 juni zijn er twee voorstellingen geweest in de Westlandhal met als titel: “It ’s a kind of Magic”. Alle leden van de vereniging groot en klein hebben al vele maanden hard geoefend om een gevarieerd programma neer te zetten. En dat is gelukt: Twee keer een uitverkochte Westlandhal. Elke groep bracht zijn nummer en tijdens de finale, op de klanken van Queens “It ’s a kind of Magic” stonden alle 750 leden van OKK op de vloer en alles bewoog. Na afloop werd alle leiding bedankt voor hun inzet, maar ook hulpmoeders en andere helpende handen werden bedankt. Want..Waar zou OKK zijn zonder vrijwilligers?
De vereniging kan terugkijken op een zeer geslaagd grandioos jubileumfeest.

Het einde van het jaar 2004 nadert en OKK gaat zich heel langzaam opmaken voor de viering van…U raadt het al: HET EEUWFEEST:

100 jaar Gymnastiekvereniging OKK ’s-Gravenzande in 2009.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *